รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ นำทีมพี่เลี้ยง ประเมิน รพ สต 5 ดาว 5 ดี ที่ รพ สต หนองนกเขียน
สถานที่ไปราชการ รพ สต หนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0951688512
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 26-03-2561  ถึง  26-03-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

2.นางรัดดาวรรณ. วิชาฤทธิ์

3.นางพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์

4.นส องุ่น รินทรึก

5.นส นันทินี โคตมะณี

6.นางมณีกานต์ สิงหรา

7.นางสุวรรณา ร่มวาปี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-03-20 13:50:54
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก