รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุม MCH Board ระดับจังหวัด เพื่อเตรียมการจัดทำแผนและรับการประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กจากสรพ. ( PNC)
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมอาคารศูนย์แพทย์ ชั้น 9 รพ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง จันทลา เสริมทรง   เบอร์โทร 0973200668
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 21-03-2561  ถึง  21-03-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:30:00 - 17:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

2.นางสุวรรณา ร่มวาปี

3.พญ.กมลชนก บุญครอง

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-03-20 11:55:01
หมายเหตุ เนื่องจากมีรถพาเจ้าหน้าไปประชุมที่จังหวัด รอบเดียวคือรอบเช้า เวลา 7.30น.

กลับสู่หน้าแรก