รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ STROKE
สถานที่ไปราชการ รพ.กุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 23-03-2561  ถึง  23-03-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 17:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.สุจินดา คำด้วง

2.สมรหมาย หนูทอง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-03-19 20:51:18
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก