รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ COC
เรื่องที่ขอไปราชการ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ การดูแลต่อเนื่องและ palliative care
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง กชพรรณ หนูทอง   เบอร์โทร 101
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 20-03-2561  ถึง  20-03-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-03-19 13:31:57
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก