รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบขึ้นทะเบียน Care Manager ,Caregiver
สถานที่ไปราชการ โรงแรมพรรณราย อำเภอเมือง จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย นิคมสินธุ์ มาตรทวี   เบอร์โทร 0872150382
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 19-03-2561  ถึง  19-03-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางพรพรรณ พิมพ์วาปี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-03-16 13:46:28
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก