รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมการพัฒนาทักษะการเขียนผลงานวิชาการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2561
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์   เบอร์โทร 081-261098
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 21-03-2561  ถึง  21-03-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวเอื่้อมพร เวินชุม

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-03-14 16:49:32
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก