รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายงานวัณโรคใหม่
สถานที่ไปราชการ สสจ.อด.
ผู้ขอใช้รถ นาย วิศิษฎ์ นนธิสอน   เบอร์โทร 0637456888
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 19-03-2561  ถึง  19-03-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-03-14 15:52:47
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก