รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด
สถานที่ไปราชการ ห้อวประชุมยูงทอง. รพ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง จันทลา เสริมทรง   เบอร์โทร 0973200668
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 12-03-2561  ถึง  12-03-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:00:00 - 17:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

2.พญ.กมลชนก บุญครอง

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-03-09 19:23:15
หมายเหตุ เนื่องจากมีรถไปรอบเชัาพาเจ้าหน้าที่เข้าประชุมแล้ว7.30น.และอีกคันหนึ่งพาทีมหัวหน้าสุวรรณาออกตรวจ รพสต.เหลือ พขร2คนเวรเช้าบ่ายนอกจากรอมีรีเฟอรนะครับ

กลับสู่หน้าแรก