รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพปีงบประมาณ 2559
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลกุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว อารีย์ บุญรอด   เบอร์โทร 0995964916
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 19-01-2559  ถึง  19-01-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณสุวรรณา ร่มวาปี

2.คุณนันทภรณ์ วงคะจันทร์

3.คุณจันทลา เสริมทรง

4.คุณมณีกานต์ สิงหรา

5.คุณสราวุธ ละชินลา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2015-12-29 11:48:30
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก