รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ รับ และส่ง วิทยากร IC
สถานที่ไปราชการ รพ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง ัรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 0850042339
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 15-03-2561  ถึง  16-03-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณเนาวนิตย์ พลพินิจ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-03-08 13:45:14
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก