รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ นำทีมพี่เลี้ยงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ออกนิเทศและประเมิน รพ.สต.ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ในเขตอำเภอศรีธาตุ จำนวน ๕ แห่ง
สถานที่ไปราชการ วันที่ ๑๒ มีนาคม รพ.สต.คำเมย วันที่ ๑๓ มีนาคม รพ.สต.ตาดทอง วันที่ ๑๔ มีนาคม รพ.สต.บ้านโปร่ง วันที่ ๒
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0951688512
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 12-03-2561  ถึง  21-03-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:00:00 - 15:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

2.นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ

3.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

4.นส.องุ่น รินทรึก

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-03-07 14:59:45
หมายเหตุ 12/03/61พขร.ภัคพล 13/03/60พขรอารมย์ 14/03/61พขร.อภิชาติ

กลับสู่หน้าแรก