รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย (COPD Clinic Model)
สถานที่ไปราชการ โรงแรมประจักษ์ตรา จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง ลดาวัลย์ ชุติมาโชติ   เบอร์โทร 0921378590
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 09-03-2561  ถึง  09-03-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.ภก.พงษ์อนันต์ แสงศีลา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-03-06 09:41:10
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก