รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุม การใช้แบบประเมิน TAI เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว อารีย์ บุญรอด   เบอร์โทร 0995964916
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 08-01-2559  ถึง  08-01-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 07:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณสุวรรณา ร่มวาปี

2.คุณมณีกานต์ สิงหรา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2015-12-29 09:26:40
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก