รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ บริการ เจ้าหน้าที่ งานเลี้ยงรับผู้อำนวยการ
สถานที่ไปราชการ อำเภอศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นาย บริหาร บริหาร   เบอร์โทร 101
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 28-02-2561  ถึง  28-02-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-02-26 17:16:55
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก