รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ นำตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเทศบาลตำบลศรีธาตุ เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
สถานที่ไปราชการ โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น
ผู้ขอใช้รถ นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์   เบอร์โทร 098-585913
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 28-02-2561  ถึง  28-02-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 05:00:00 - 20:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวกาญจนา เจริญกิจติกุล

2.นางสาวแพรทอง บุราโส

3.ด.ช.ณรงค์ชัย เอี่ยมเมี้ยน

4.ด.ญ.อริสา ประเทือง

5.ด.ญ.วิภาวี ราชาสุข

6.ด.ญ.วรารัตน์ มัครมย์

7.นายปิยะพงษ์ มะไลเงิน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-02-26 15:51:45
หมายเหตุ ในส่วนของการไปประชุมต่างจังหวัด ให้ใช้งบประมานของแต่ละโครงการดำเนินงาน และเหลือเฉพาะ วีโก้2542

กลับสู่หน้าแรก