รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญผู้เกษียณอายุราชการ สสจ.อุดรธานี
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 095-669285
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 02-03-2561  ถึง  02-03-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายมนตรี มอญขันธ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-02-20 17:06:55
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก