รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานสุขศึกษา
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมทองกราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว อารีย์ บุญรอด   เบอร์โทร 0995964916
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 06-01-2559  ถึง  06-01-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายนิคมสินธ์ุ มาตรทวี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2015-12-29 09:22:14
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก