รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพวัยทำงาน
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมลาวเจริญศรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง มณีกานต์ สิงหรา   เบอร์โทร 0910644264
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 20-02-2561  ถึง  20-02-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางพรพรรณ พิมพ์วาปี

2.นางสาวเอมอร แพงมาลา

3.นายนัฐพล สีแดง

4.นายกิตติพงษ์ ศิลปะชัย

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-02-19 13:45:56
หมายเหตุ ออกเดินทางพร้อมกับพี่พูน นะครับ รอบเดียว 07.30 ล้อหมุน

กลับสู่หน้าแรก