รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปติดตามผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก
สถานที่ไปราชการ ตำบลหนองนกเขียน
ผู้ขอใช้รถ นาย นิคมสินธ์ุ มาตทวี   เบอร์โทร 0872150382
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 07-02-2561  ถึง  07-02-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.อารีย์ บุญรอด

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-02-06 11:25:30
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก