รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปติดตามผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก
สถานที่ไปราชการ เขตตำบลหนองนกเขียน
ผู้ขอใช้รถ นาย นิคมสินธุ์ มาตทวี   เบอร์โทร 087-215038
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 06-02-2561  ถึง  06-02-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.อารีย์ บุญรอด

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-02-05 14:36:25
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก