รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ)
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง สสจ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0951688512
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 05-02-2561  ถึง  05-02-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:00:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-02-02 14:53:06
หมายเหตุ ไม่มีพนักงานขับรถ

กลับสู่หน้าแรก