รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมพัฒนาการเครือข่ายการดูแลต่อเนื่องระยะยาว และ Palliative care
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 2 สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร   เบอร์โทร 064-580537
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 22-02-2561  ถึง  22-02-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-02-01 09:06:35
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก