รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมพัฒนาระบบบริการห้องคลอดมาตรฐาน
สถานที่ไปราชการ สสจ. อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง นางรัดดารร วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 093-467985
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 01-01-2561  ถึง  01-01-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 0ึ7.40 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-01-31 15:46:35
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก