รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ แพทย์แผนไทย
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทย เขต8
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลอง   เบอร์โทร 0880665154
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 25-12-2558  ถึง  25-12-2558
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวยุวันดา อิ่มจำลอง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2015-12-22 11:07:19
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก