รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมงาน Service plan
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 19-01-2561  ถึง  19-01-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:30:00 - 15:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางวัชรินทร์ หอมอ้ม

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-01-18 16:01:39
หมายเหตุ จะมีรถพาเจ้าหน้าที่ไปประชมอุดรเวลา 7.30 น. รอบเช้า รอบเดียวครับ เพื่อประหยัดค่าใช่จ่ายของโรงพยาบาล

กลับสู่หน้าแรก