รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกตรวจคนไข้เบาหวานที่รพสต.บ้านโปร่ง
สถานที่ไปราชการ รพสตบ้านโปร่ง
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 17-01-2561  ถึง  17-01-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 12:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.พญ.อาภัสรา

2.นางวัชรินทร์ หอมอ้ม

3.นายสราวุธ ละชินลา

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-01-16 13:34:46
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก