รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม Stroke
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว เอื้อมพร เวินชุม   เบอร์โทร 0826417295
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 16-01-2561  ถึง  16-01-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-01-15 13:25:27
หมายเหตุ ให้ออกเดินทางพร้อมกันเวลา 06.00 น เพราะต้องไปรับอาจารย์ และพาไปประชุม ที่รพ.ศูนย์อุดรเหมือนกัน

กลับสู่หน้าแรก