รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมการดุแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมทองกาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดระานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุปรีญา แสนตะรัตน์   เบอร์โทร 0614195944
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 17-01-2561  ถึง  17-01-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:00:00 - 17:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสุปรีญา แสนตะรัตน์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-01-15 11:36:17
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก