รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ รับกล้องตรวจตา โรงพยาบอุดรธานี
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง มณีกานต์ สิงหรา   เบอร์โทร 0910644264
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 15-01-2561  ถึง  15-01-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 14:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.อารีย์ บุญรอด

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-01-12 15:46:20
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก