รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งาน it
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารสานเทศ
สถานที่ไปราชการ รพ.หนองแสง
ผู้ขอใช้รถ นาย พงศธร ศรีนานนท์   เบอร์โทร 151
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 11-01-2561  ถึง  11-01-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-01-10 15:08:51
หมายเหตุ เนื่องจาก ต้องพาเจ้าหน้าที่ไปประชุม MM conference ที่รพ.อุดรธานี

กลับสู่หน้าแรก