รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ รับเครื่องมือในการตรวจตา ตามโครงการคัดกรองตาในผู้สูงอายุ
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลอุดรธานี ชั้น 4
ผู้ขอใช้รถ นาง มณีกานต์ สิงหรา   เบอร์โทร 0995964916
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 15-01-2561  ถึง  15-01-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:00:00 - 14:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายนิคมสินธุ์ มาตรทวี

2.น.ส.อารีย์ บุญรอด

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-01-10 09:29:30
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก