รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม MM conference
สถานที่ไปราชการ รพ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ   เบอร์โทร 084-797508
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 11-01-2561  ถึง  11-01-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 17:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.พญ.นันท์ชนก รอดแก้ว

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-01-09 11:02:58
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก