รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ขออนุญาติเดินทางไปประชุมวิชาการ การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
สถานที่ไปราชการ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จังหวัด อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง ลดาวัลย์ ชุติมาโชติ   เบอร์โทร 0921378590
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 12-01-2561  ถึง  12-01-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางองุ่น รินทรึก

2.นายพงศธร ศรีลานาแก

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-01-09 08:10:27
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก