รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ ซื้อของขวัญจัดงานปีใหม่
สถานที่ไปราชการ ท่าเสด็จ จังหวัดหนองคาย
ผู้ขอใช้รถ นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์   เบอร์โทร 0956728454
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 26-12-2558  ถึง  26-12-2558
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 17:30:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.สะอาด จินดามล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2015-12-21 09:32:16
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก