รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟ้ม( ข้อมูลบริการต่างด้าว) งานANC และงาน QOF
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมสานสัมพันธ์ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง จันทลา เสริมทรง   เบอร์โทร 0973200668
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 29-12-2560  ถึง  29-12-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.จนท.ผู้รับผิดชอบงาน QOF ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-12-28 20:39:43
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก