รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ เจ้าหน้าที่ไปรพ.กุดจับ
สถานที่ไปราชการ รพ.กุดจับ
ผู้ขอใช้รถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร 101
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 03-01-2561  ถึง  03-01-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-12-28 08:17:45
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก