รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเพื่อพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 095-168851
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 26-12-2560  ถึง  26-12-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.พญ.เด่นดาว ศรีสมภาร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-12-24 12:17:00
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก