รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ รับโล่ห์รางวัลด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 26-12-2560  ถึง  26-12-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 18:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายธนโชติ คุยบุตร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-12-21 11:14:38
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก