รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริการพยาบาลในคลีนิกหมอครอบครัว ( Primary Caer Cluster) จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมจิตตะยโศธร โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0951688512
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 20-12-2560  ถึง  20-12-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางจันทลา เสริมทรง

2.น.ส.ภัสราภรณ์ คุยบุตร

3.นายสราวุธ ละชินลา

4.นางภัทรดา ธงยศ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-12-19 13:52:08
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก