รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินเขตสุขภาพที่ 8
สถานที่ไปราชการ รร.นภาลัย
ผู้ขอใช้รถ นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ   เบอร์โทร 0847975082
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 18-12-2560  ถึง  19-12-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 21:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.พรทิพย์ น้อยอามาตย์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-12-15 13:58:52
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก