รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ สอนปฐมพยาบาล
สถานที่ไปราชการ เทศบาลบ้านโปร่ง
ผู้ขอใช้รถ นางสาว เทียนทอง เนตรขันธ์   เบอร์โทร 0985844694
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 20-12-2560  ถึง  20-12-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 12:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-12-15 13:58:10
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก