รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานฝากครรภ์และผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง จันทลา เสริมทรง   เบอร์โทร 0973200668
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 15-12-2560  ถึง  15-12-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

2.นางเบ็ญจมาพร โพธิ์ศรี

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-12-14 13:04:12
หมายเหตุ เนื่องจากไม่มี พขร. พขร.คนที่1 ออกหน่วยงานกีฬา คนที่2 ไปห้วยเกิ้งกับตาสุบิน คนที่3-4 เวรบ่ายและดึก

กลับสู่หน้าแรก