รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเตล
ผู้ขอใช้รถ นาง สุปรีญา แสนตะรัตน์   เบอร์โทร 0614195944
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 18-12-2560  ถึง  19-12-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสุปรีญา แสนตะรัตน์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-12-12 16:00:16
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก