รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมการเบิกจ่ายงบประมาณด้านยาเสพติด
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 088-571868
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 12-12-2560  ถึง  12-12-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 12:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ

2.นายจิรพันธ์ มลาวรรณ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-12-08 15:39:32
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก