รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานประกัน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมทบทวนกระบวนงานโครงการชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทารา อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นวลักษณ์ สิมมา   เบอร์โทร 098-617585
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 19-12-2560  ถึง  19-12-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายพงษ์พันธ์ ทำมา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-12-07 13:34:25
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก