รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมงานธาลัสซีเมีย
สถานที่ไปราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง จันทลา เสริมทรง   เบอร์โทร 0973200668
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 07-12-2560  ถึง  07-12-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 12:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางเบ็ญจมาพร โพธิ์ศรี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-12-06 16:22:00
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก