รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟู การช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
สถานที่ไปราชการ รร.เจริญโฮเต็ล
ผู้ขอใช้รถ นางสาว อุไรวรรณ กองพอด   เบอร์โทร 0997435242
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 06-12-2560  ถึง  07-12-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวเทียนทอง เนตรขันธ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-11-30 14:31:45
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก