รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ เดินทางไปประชุม
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว อารีย์ บุญรอด   เบอร์โทร 0995964916
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 21-12-2558  ถึง  21-12-2558
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายไสว อ่อนชัย

2.นายชมภู วิชาโคตร

3.นายพรมมา ศรีพรมมา

4.ตัวแทนผู้สูงอายุหัวนาคำ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2015-12-19 07:13:08
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก