รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานประกัน
เรื่องที่ขอไปราชการ ศึกษาดูงานการเรียกเก็บชดเชยที่รพ.กุมภวาปี
สถานที่ไปราชการ รพ.กุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นาย พงษ์พันธ์ ทำมา   เบอร์โทร 0981583266
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 01-12-2560  ถึง  01-12-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 12:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณ เฉลิมชัย สถาวรินทุ

2.คุณ วัชรินทร์ หอมอ้ม

3.คุณ สุจินดา คำด้วง

4.คุณ สุภาวดี วิไชยวงค์

5.คุณ บัณฑิต เครือเจริญ

6.คุณ พรสมัย เพื่อนรัมย์

7.คุณ นันทินี โคตรมณี

8.คุณ พงศธร สีนานนท์

9.คุณ นันทกานต์ วงษ์ดี

10.คุณ พงษ์พันธ์ ทำมา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-11-29 09:18:27
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก