รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องแล็บ
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปรับอาจารย์มาตรวจประเมิน RE LA3
สถานที่ไปราชการ โรงแรมประจักษ์ตรา
ผู้ขอใช้รถ นาง องุ่น รินทรึก   เบอร์โทร 0807508726
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 27-11-2560  ถึง  27-11-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 06:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.อาจารย์ผุ้ตรวจประเมิน 2ท่าน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-11-21 09:16:35
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก